ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Zaproszenia

E-konferencja: Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze

Zmiany klimatyczne powodują niekorzystne skutki w mieście. Wyspy ciepła, gwałtowne opady, susza klimatyczna powodują, że planowanie przestrzeni zurbanizowanej powinno uwzględniać powstanie pojemników retencyjnych, ogrodów deszczowych, zielonych przystanków, dachów, fasad i ścian, nawierzchni przepuszczalnych, powierzchni strukturalnych oraz systemów OZE. W trakcie naszej e-konferencji porozmawiamy o tym, jak te wymogi połączyć z nowoczesną architekturą i jakie wyzwania stawiają one przed projektantami. Widzimy się 30 czerwca 2022 o godz. 9:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się.

Zmiany klimatyczne powodują niekorzystne skutki w mieście. Wyspy ciepła, gwałtowne opady, susza klimatyczna powodują, że planowanie przestrzeni zurbanizowanej powinno uwzględniać powstanie pojemników retencyjnych, ogrodów deszczowych, zielonych przystanków, dachów, fasad i ścian, nawierzchni przepuszczalnych, powierzchni strukturalnych oraz systemów OZE. W trakcie naszej e-konferencji porozmawiamy o tym, jak te wymogi połączyć z nowoczesną architekturą i jakie wyzwania stawiają one przed projektantami. Widzimy się 30 czerwca 2022 o godz. 9:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wyniki konkursu na przebudowę i rewaloryzację promenady prowadzącej do mola w Brzeźnie

 


 

 

Program 

9:00 - 9:40 Interaktywne metody retencji i gospodarowania wodami opadowymi

Współczesne miasta borykają się z problemami zbyt intensywnych spływów powierzchniowych i zbyt małej retencji wód w ich obszarach. Wpływa to na zaburzenie gospodarki wodnej oraz obniżenie zdolności miast do adaptowania do mian klimatycznych, w tym zwłaszcza do nawracających susz. Nie we wszystkich przestrzeniach obszarów zurbanizowanych można jednak zastosować standardowe systemowe rozwiązania poprawiające tę sytuację i pozwalające na zatrzymanie większej ilości wody w granicach miasta. W wykładzie zaprezentowane zostaną nowatorskie metody pozyskiwania, gromadzenia oraz wykorzystywania wód opadowych na przykładzie projektów pracowni LAX.

Prowadzący: arch. Anna Grajper, arch. Sebastian Dobiesz

LAX laboratory for architectural experiments to pracownia projektowa zajmująca się architekturą, urbanistyką, rzeźbą miejską oraz projektowaniem interaktywnych środowisk. W zakresie jej profesjonalnej działalności znajdują się także badania naukowe oraz doradztwo projektowe.

Pracownia LAX została założona przez dwójkę architektów z Wrocławia: Annę Grajper oraz Sebastiana Dobiesza. W swoim dorobku LAX ma wiele uzyskanych nagród i wyróżnień za projekty dotyczące architektury, urbanistyki oraz przestrzeni publicznych w Polsce i za granicą.

W ramach prowadzonych w LAX badań naukowych oraz doradztwa, architekci z pracowni specjalizują się we wdrażaniu nowych, interaktywnych technologii w tkance architektonicznej i urbanistycznej.

Założyciele pracowni podkreślają, że tworząc ich projekty bardzo istotne jest dla nich, aby przyczyniały się one do realnego placemakingu w mieście. Zależy im, aby odciskały wyraźny ślad na mentalnej mapie miasta wśród jego mieszkańców i wszystkich odwiedzających. Dlatego ważne jest dla nich wywoływanie emocji w odbiorcach, co starają się czynić nadając magicznego charakteru swoim realizacjom. Stąd ich mottem jest tworzenie magii w architekturze.

9:40 - 10:20 Przyjazne dla środowiska, nowatorskie rozwiązania geotechniczne wykorzystywane w projektach budowy zielono-niebieskiej infrastruktury

Grupa Pietrucha podziel się doświadczeniem w zakresie rozwiązań geotechnicznych wykorzystywanych w projektach budowy konstrukcji hydrotechnicznych, których zadaniem jest retencjonowanie wód, spowalnianie spływu powierzchniowego i zapobieganie wahaniom poziomu wód gruntowych. Pokaże kompletne rozwiązania i autorskie pomysły na budowę zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych, progów wodnych i zastawek retencyjnych. Zaprezentuje również ofertę biogeokompozytów, które w prosty sposób pozwalają na trwałe, skuteczne i szybkie zazielenienie skarp, nasypów i pozostałych pochyłych powierzchni.

Prowadzący: mgr inż. Dawid Jasiński, Manager ds. Rozwoju Biznesu / Geotechnik Grupa Pietrucha

10:20 - 11:00 Zielone dachy i retencja z Leca® KERAMZYTEM

Leca® KERAMZYT to lekkie kruszywo ceramiczne, które znajduje szereg zastosowań w wielu dziedzinach budownictwa oraz w gospodarce wodnej. Podczas prezentacji przedstawimy przykłady wykorzystania keramzytu do zielonych dachów, kształtowania terenu, retencji wód opadowych, izolacji i drenaży. Zaprezentujemy również udostępnione przez nas „narzędzia” wspomagające projektowanie. Proponowane rozwiązania, opierają się na naszym kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w zakresie produkcji i zastosowaniu keramzytu. Dzięki unikalnym walorom Leca® KERAMZYTU większość rozwiązań można scharakteryzować w trzech słowach: proste, trwałe i skuteczne. 

Prowadzący: Arkadiusz Jóźwik

Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydział Budownictwa i Architektury – specjalność Konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej – Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów.


Od ponad 30 lat aktywnie związany z branżą budowlaną podczas których uczestniczył w realizacji wielu projektów kubaturowych i infrastrukturalnych.
Od 20 lat pracuje w firmie Leca w której obecnie jest kierownikiem produktu odpowiedzialnym m.in. za rozwiązania w zakresie zielonych dachów oraz zarządzania wodami opadowymi.

Leca Polska sp. z o.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą lekkiego kruszywa ceramicznego – KERAMZYTU. Powszechnie stosowanego w budownictwie, geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie, ekologii i inżynierii środowiska. Jest częścią międzynarodowej organizacji Leca® International skupiającej producentów keramzytu w Europie.

11:00 - 11:40 Zapisy dokumentów planistycznych w kontekście zagospodarowania wód

Pani Dyrektor przedstawi zapisy dokumentów planistycznych w kontekście zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, omówi również działania wód Polskich w zakresie zwiększania retencji w tym na temat kwietnych łąk.

Prowadząca: Joanna Sasal, Dyrektor (Departament Komunikacji i Edukacji Wodnej) Wody Polskie.

11:40 - 11:45 Przerwa

11:45 - 12:25 Niebieska infrastruktura jako sposób na bezpieczne i prośrodowiskowe  zagospodarowanie wód opadowych

Tworzenie efektywnie działającej niebieskiej infrastruktury to duże wyzwanie dla projektantów, wykonawców i inwestorów. W prezentacji zostaną poruszone takie zagadnienia, jak uwarunkowania projektowania osiedlowych obiektów niebieskiej infrastruktury umożliwiających podczyszczanie, retencję i infiltrację wód opadowych, typy obiektów retencyjnych, wybrane rozwiązania techniczno-przyrodnicze oraz przykłady realizacji.

Prowadzący: dr inż. Tomasz Stańczyk

Architekt krajobrazu, adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW, którego zainteresowania naukowe obejmują wpływ zagospodarowania terenu na krążenie wody w przyrodzie i jej jakość, zastosowanie systemów informacji przestrzennej, podatność gleb na erozję wodną. Prowadzi badania obiegu wody w przyrodzie w różnych skalach: od zwilżalności pojedynczych liści roślin poprzez zjawiska erozyjne w eksperymentach laboratoryjnych do hydrologicznych skutków wylesień obszarów górskich. Autor lub współautor ponad 25 artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu ekspertyz i projektów.

12:25 – 13:05 Zagrożenie procesem urbanizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako elementu zielonej infrastruktury miast w Polsce

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Lewandowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia ochrony i oceny ekosystemów wód płynących, mokradłowych i torfowisk oraz obszarów zalewowych, gospodarki wodnej, powodzi, a ostatnio także problemów klimatycznych Wielkopolski w aspekcie jej stepowienia. Współautor i autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii, a także ekspertyz i opracowań dla praktyki. Realizuje zajęcia m.in. z zakresu tematyki zrównoważonego rozwoju, organizacji i zarządzania środowiskiem, prawnych podstaw kształtowania środowiska oraz procesu inwestycyjnego, ocen oddziaływania na środowisko i jego waloryzacji. Prywatnie interesuje się podróżami, współczesnym rozwojem społeczno-gospodarczym państw świata w aspekcie ochrony środowiska, ekonomią gospodarczą, kartografią historyczną oraz kulturą i historią Orientu – głównie Bliskiego Wschodu.

13:05 – 13:45 Lokalne zagospodarowanie wód opadowych - retencja i wykorzystanie deszczówki w mieście

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie wody, spowodowane suszami lub nawałnicami, rośnie popularność na wykorzystanie wody opadowej. Jest to zarówno wyzwanie dla miast i gmin, jak i każdego gospodarstwa domowego. Koniecznością jest rozwój systemów deszczowych i budowa dodatkowych zbiorników retencyjnych czy rozwiązań lokalnej retencji.  Zmagazynowana woda jest naturalnym źródłem wody miękkiej, która idealnie nadaję się do zastosowania w celach komunalnych w miastach czy do podlewania zieleni. Podczas prezentacji zaprezentujemy nasze autorskie rozwiązania i innowacyjne podejście do zagadnienia retencji oraz wykorzystania i zarządzania wodą opadową.

Prowadzący: Mariusz Cytowski, Dyrektor Techniczny Ecol-Unicon

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynier ii Środowiska. Inżynier z prawie 20 letnim doświadczeniem w branży wodno-kanalizacyjnej. Od początku działalności zawodowej związany z firmą Ecol-Unicon, obecnie sprawuje funkcje Dyrektora Technicznego. Kierownik projektu budowy pierwszego w Polsce stanowiska do badań skuteczności separatorów substancji ropopochodnych oraz certyfikacji separatorów na zgodność z Normą PN-EN 858. Kierownik projektu certyfikacji układów pompowych Ecol-Unicon, potwierdzona zgodność z normą PN-EN 1205-1 i uzyskanie certyfikatu CE na typoszeregi tłoczni ETS/ESS oraz pompowni EPS. Kierownik projektu Bumerang Smart - systemu monitoringu i zarządzania urządzeniami wad-kan z dedykowanym modułem do zarządzania retencją rozproszoną połączoną z prognozą pogody.

13:45 - 13:50 Przerwa  

13:50 – 14:30 Wentylacja dla szkół, przedszkoli i sal konferencyjnych

Prowadzący: Jarosław Popadyk, Stiebel Eltron

14:30 - 15:10 Recykling energii na rzecz spowolnienia zmian klimatu, na przykładzie Urban Wind Power Station wykorzystującemu strumienie powietrza wymuszone działalnością człowieka w terenach zurbanizowanych

Prowadząca: Anna Łasica Czaplejewicz

15:10 – 15:40 Czy „chwasty” i gatunki niechciane zbudują przyszłe zielone miasta?

Prowadzący: dr. Inż. Wojciech Słomka

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunku ochrona środowiska, specjalności inżynieria ekologiczna. O wodzie uczył się od prof. Czesława Mientkiego i prof. Konstantego Lossowa. Stopień doktora, uzyskał w tej samej uczelni, specjalność - ochrona roślin. Autor publikacji, artykułów, wystąpień krajowych i zagranicznych poświęconych przyrodzie, naturze, dendrologii i eko inżynierii. Obecnie stały korespondent w takich tytułach jak "Zieleń miejska" oraz "Mój piękny ogród" (rubryka porady prawne). Twórca listy gatunków roślin na czasy zmian klimatu dla aglomeracji miejskich w Europie Środkowej. Wierny idei - "praca z naturą, praca dla natury".

15:40 Zakończenie konferencji

E-konferencja: Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!