ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Konkursy

Konkurs na projekt rejonu Chmielnej

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy ogłasza konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Chmielnej w Warszawie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy ogłasza konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Chmielnej w Warszawie. Termin składania wniosków od dopuszczenie do 16.03.2021 r., do godz. 16.00

 konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Chmielnej w Warszawie

Kryteria oceny prac konkursowych to znaczenie, atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań. Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego. Realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań. W kryterium uwzględniony będzie maksymalny, planowany koszt wykonania pracy realizowanej na podstawie pracy konkursowej, w odniesieniu do uzyskanej atrakcyjności rozwiązań. Promowane będzie zastosowanie rozwiązań obniżających koszty eksploatacji inwestycji.

Przestrzeń, zrealizowana dzięki wyłonionej w konkursie nowej koncepcji zagospodarowania, powinna spełniać następujące cele:

CEL 1 - WIELOFUNKCYJNOŚĆ I WSPARCIE HANDLU I USŁUG Projektowana przestrzeń powinna być wielofunkcyjna i zachęcająca do spędzania w niej czasu zarówno przez mieszkańców i pracowników okolicznych budynków, jak i odwiedzających w każdym wieku. Rozwiązania przestrzenne powinny wspierać rozwój handlu, gastronomii i innych usług o charakterze ponadlokalnym i lokalnym (obsługującym najbliższe sąsiedztwo) w harmonii z potrzebami stałych mieszkańców najbliższego otoczenia. Wprowadzone rozwiązania powinny ułatwiać codzienne funkcjonowanie obszaru w sferze dostaw i obsługi terenu.

CEL 2 - ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI i WYRAZISTOŚCI Przekształcenia przestrzeni nie powinny doprowadzić do zatracenia tożsamości, która wynika z przenikania się ukształtowanych w trakcie powojennej odbudowy układów urbanistycznych z siatką ulic XIX-wiecznej Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem roli ulicy Chmielnej jako przestrzeni o ugruntowanej funkcji handlowo-usługowej. Charakter miejsca powinien być kształtowany za pomocą nowoczesnych środków wyrazu, z poszanowaniem wartości historycznych i adekwatnie do rangi przestrzeni.

CEL 3 - ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH I ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZIELENI Wytworzona przestrzeń powinna zmniejszać negatywne skutki oddziaływania zabudowy śródmiejskiej na środowisko i klimat tej części miasta oraz wspierać zrównoważone zachowania użytkowników, między innymi dzięki wykorzystaniu błękitno-zielonej infrastruktury i zwiększeniu ilości zieleni.

CEL 4 - UŁATWIENIA DLA RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO Ukształtowanie przestrzeni publicznej, która będzie dostępna, przyjazna i bezpieczna dla osób pieszych oraz rowerzystów i spójnie połączy się z otaczającymi obszar konkursu ważnymi ulicami i placami.

CEL 5 - ELASTYCZNOŚĆ i „ODPORNOŚĆ” Powinna być zaprojektowana w sposób, który elastycznie pozwoli dostosowywać się do nowych i zmiennych warunków, wprowadzając czasowe zmiany sposobu jej funkcjonowania. Przestrzeń powinna być odporna na różne, również trudne do przewidzenia zakłócenia w funkcjonowaniu przestrzeni miejskich.

CEL 6 - EKONOMIKA ROZWIĄZAŃ Rozwiązania projektowe powinny być realne i ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające oszczędzanie zasobów, ponowne wykorzystanie wybranych materiałów, ograniczenie zbędnych ingerencji w infrastrukturę podziemną.

Prace konkursowe należy złożyć w wersji cyfrowej poprzez platformę e-zamawiający pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Terminy

Zgłoszenie wniosków od dopuszczenie do 16.03.2021 r., do godz. 16.00

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w terminie wskazanym przez Zamawiający. O terminie, miejscu oraz godzinie ogłoszenia wyników konkursu Zamawiający powiadomi uczestników konkursu poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Konkursu.

Nagrody

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

I nagroda pieniężna w wysokości           40.000 zł.

  • oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

II nagroda pieniężna w wysokości          20.000 zł.

III nagroda pieniężna w wysokości         10.000 zł.

  • oraz pula na wyróżnienia w wysokości 10.000 zł

Szczegóły konkursu: http://architektura.um.warszawa.pl/konkursChmielna

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!