Konkursy

Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów - 03.02.2014

Przetarg ogłoszony przez Gminę Miejską Ciechanów reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Ciechanów

Zamawiający
Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, tel. 23 6749200, faks 23 672 29 63.

Przedmiot zamówienia
Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów.

Wadium
1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w wysokości 3.500,00zł - słownie : trzy tysiące pięćset złotych - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Za-mawiającego; nr rachunku 54 8213 0008 2001 0088 8888 0010 Bank Spółdzielczy Ciechanów. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunku zamawiającego. W przypadku przelewu wadium na konto zamawiającego do oferty należy dołączyć kserokopie przelewu. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 5.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Kryteria oceny ofert
Najniższa cena

Terminy
do 03.02.2014 godz. 10:00 - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
1. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi 03.02.2014 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego (ul. Wodna 1, parter, sala konferencyjna). 2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 3. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 4.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy..

Więcej: www.bip.umciechanow.pl

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!