Konkursy

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście - 08.01.2014

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza przetarg na

Zamawiający
Prezydent Miasta Zawiercie , ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6722684, faks 032 6721513.

Przedmiot zamówienia
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście.

Wadium
1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł. 2.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami punktu IX SIWZ i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: URZĄD MIEJSKI w ZAWIERCIU BANK Pekao S.A. KONTO: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 z dopiskiem: Wadium - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 4.Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach tj: 1)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2)gwarancjach bankowych; 3)gwarancjach ubezpieczeniowych, 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) - należy złożyć w oryginale najpóźniej wraz z ofertą (oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp). 5.Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt VIII ust. 4 SIWZ musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt VI SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert
Najniższa cena.

Terminy
- 08.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2 Punkt Obsługi Interesanta (Informacja), parter UM. - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Więcej: www.zawiercie.bip.net.pl

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!