Konkursy

Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gmina Kleczew ogłasza konkurs na sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew.

Konkurs na sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew.

ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES:
Gmina Kleczew , Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew, woj. wielkopolskie, tel. 063 2700900, faks 063 2700940. Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleczew.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew. Podstawę opracowania stanowią: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodrowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew obowiązujący na dzień sporządzenia projektu zmiany planu, Uchwała Nr XLI/294/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew, Uchwała Nr XLI/296/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew, Uchwała Nr XLII/310/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew. Powierzchnia terenu objętego planem wynosi ok. 580 ha. Jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług, zabudowę zagrodową i usług, tereny rolnicze, tereny lasów, zbiornik wodny, trasę odstawy węgla i linię energetyczną 110 kV, tereny przemysłowe, tereny odnawialnych źródeł energii, droga gminna oraz usługi sportu.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT
- najniższa cena.

TERMINY
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

18.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew sekretariat Urzędu.
Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Więcej: bip.kleczew.pl

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!