Konkursy

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania wschodniej części strefy nadmorskiej Kołobrzegu

Urząd Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania wschodniej części strefy nadmorskiej Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie do granicy z Ekoparkiem na wschodzie

Konkurs ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania wschodniej części strefy nadmorskiej Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie do granicy z Ekoparkiem na wschodzie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3551580, faks (094) 352 37 69.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.kolobrzeg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania wschodniej części strefy nadmorskiej Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie do granicy z Ekoparkiem na wschodzie.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników Konkursu idei przekształcenia wschodniej części strefy nadmorskiej Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie do granicy z Ekoparkiem na wschodzie, wraz z pokazaniem koncepcji obiektów kubaturowych usługowych i obsługujących plaże miejskie, z uwzględnieniem logicznego powiązania planowanego zagospodarowania z przyległymi terenami, wyznaczając modelowy standard zagospodarowania tej części Kołobrzegu.
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek uznany zostanie za spełniony jeżeli Uczestnik będzie dysponował przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne. 2. Złożenia odpowiednich dokumentów w terminach i formie opisanej w Regulaminie i ogłoszeniu o Konkursie. Dokumenty, oświadczenia wymagane we Wniosku o dopuszczenie, potwierdzające spełnianie warunków udziału w Konkursie: 1. Złożenie przez Uczestnika wraz z Wnioskiem dokumentów, w tym oświadczeń, wymienionych w Regulaminie będzie stanowiło podstawę do oceny przez Sąd Konkursowy spełnienia warunków udziału w Konkursie. 2. W celu dopuszczenia do udziału w Konkursie, Uczestnik składa następujące dokumenty, wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi umocowanie do ich podpisania, poświadczonymi za zgodność z oryginałem: - wypełniony formularz Wniosku o treści zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu, - pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika lub pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego Uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie, zgodnie z wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2 lub 3 do Regulaminu, wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, - oświadczenie, że praca konkursowa stanowić będzie przejaw samodzielnej działalności twórczej Uczestnika i nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu, - oświadczenie o przeniesieniu na Zamawiającego własności pracy konkursowej oraz autorskich praw majątkowych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu, - oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim wykształceniem lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi odpowiednie wyższe wykształcenie zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do Regulaminu. Uczestnicy biorący wspólnie udział w Konkursie: 1. Uczestnicy mogą wspólnie brać udział w Konkursie. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie, a skan pełnomocnictwa załączają do Wniosku, wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Należy załączyć umowę Uczestników występujących wspólnie, jeżeli wynika z niej zasada reprezentacji. 2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w ich imieniu. 3. W przypadku, gdy Uczestnicy wspólnie biorą udział w Konkursie, warunki posiadania wymaganego wykształcenia będą spełnione, gdy wykaże to najmniej jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Funkcjonalność i walory estetyczne rozwiązań przestrzennych i zagospodarowania strefy nadmorskiej - 20
2. Funkcjonalność i walory estetyczne rozwiązań przestrzennych i zagospodarowania placu w okolicy molo. - 20
3. Walory architektoniczne planowanej zabudowy kubaturowej - 20
4. Walory modyfikacji Alei Nadmorskiej i organizacji miejsc wypoczynku oraz kontemplacji widoków morza - 20
5. Możliwość wykorzystania pracy do rozwiązań modelowych - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia:
03.01.2014, godzina 00:00.
Miejsce:
Regulamin można pobrać na stronach: www.kolobrzeg.eu, www.architektsarp.pl/plaza, www.koszalin.sarp.org.pl.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 03.01.2014, godzina 00:00.
Miejsce:
Uczestnicy przekazują wnioski w formie elektronicznej na adres email: sekretarz.plaza@architektsarp.pl.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin:
Prace należy składać do 11 kwietnia 2014 r. do godziny 15:00..
Miejsce:
Sekretariat Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, pok. Nr 104.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród:
Nagrody pieniężne: 1. I nagroda - 30.000,00 zł 2. II nagroda - 15.000,00 zł 3. III nagroda - 10.000,00 zł 4. 3 wyróżnienia po - 5.000,00 zł.

Więcej: kolobrzeg.pl

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!