Konkursy

Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla Krosna Odrzańskiego - 11.12.2013

Burmistrz Krosna Odrzańskiego zaprasza projektantów i zespoły projektowe do udziału w konkursie architektonicznym, otwartym, jednoetapowym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania skarpy nadodrzańskiej, promenady od Urzędu Miasta do kasyna wojskowego oraz rewitalizacji Parku Tysiąclecia pomiędzy ul. Poznańską i ul. WOP w Krośnie Odrzańskim.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego zaprasza projektantów i zespoły projektowe do udziału w konkursie architektonicznym, otwartym, jednoetapowym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania skarpy nadodrzańskiej, promenady od Urzędu Miasta do kasyna wojskowego oraz rewitalizacji Parku Tysiąclecia pomiędzy ul. Poznańską i ul. WOP w Krośnie Odrzańskim.

Organizator konkursu (Zamawiający)
Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie, NIP 926 10 00 601
Siedziba: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Zamawiający reprezentowany jest przez Marka Cebulę - Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami Konkursu jest Przewodniczący Sądu Konkursowego Aleksandra Węgrzyn-Przybylska email: architekt@krosnoodrzanskie.pl, tel. (68) 410 9773 w godzinach pracy Zamawiającego.

Forma konkursu i jego podstawa prawna
1. Niniejszy konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.907), zwanej dalej „ustawą".
2. Niniejszy konkurs architektoniczny jest konkursem realizacyjnym, otwartym, jednoetapowym z nagrodami I, II, III i wyróżnieniami honorowymi. Na podstawie wygranej koncepcji konkursowej zostanie opracowana wielobranżowa dokumentacja projektowa, z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału IX REGULAMINU KONKURSU zgodnie z art.111 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.
3. Konkurs zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy zorganizowany jest w formie konkursu architektonicznego jednoetapowego, w którym Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Wykonawców spełniających warunki udziału w konkursie.
4. Konkurs przeprowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
5. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszelkie informacje na planszach, opis oraz przeznaczenie terenów winny być sporządzone w języku polskim.

Przedmiot i cel konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie „Koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania skarpy nadodrzańskiej, promenady od Urzędu Miasta do kasyna wojskowego oraz rewitalizacji Parku Tysiąclecia pomiędzy ul. Poznańską i WOP w Krośnie Odrzańskim” w granicach terenu zawartych w załączniku merytorycznym dostępnym na stronie internetowej Organizatora.
2. Celem konkursu jest dokonanie wyboru najlepszej pracy i wykorzystanie ustaleń zwycięskiej koncepcji do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej zagospodarowania skarpy nadodrzańskiej, promenady od Urzędu Miasta do kasyna wojskowego oraz rewitalizacji Parku Tysiąclecia pomiędzy ul. Poznańską i WOP w Krośnie Odrzańskim. Gmina Krosno Odrzańskie ogłaszając niniejszy konkurs, inicjuje procesy rewitalizacyjne na obszarze własności publicznej i jest zainteresowana uzyskaniem interesujących, funkcjonalnych i estetycznych, z punktu widzenia społecznego i przestrzennego, rozwiązań zagospodarowania terenów gminnych.
Celem konkursu jest przede wszystkim poprawa jakości przestrzeni publicznych (placów, ulic, placów zabaw, terenów zielonych etc.), optymalizacja rozwiązań komunikacyjnych, w tym zapewnienie stosownych ilości miejsc postojowych, zaproponowanie nowej, niezbędnej infrastruktury technicznej (energetycznej, w tym oświetleniowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej),ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwiązania proekologiczne w energię odnawialną (np. wykorzystanie baterii fotowoltaicznych).

Terminy
11.12.2013, godz. 14.00 - ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
do 27.12.2013 - zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie, zaproszenia do złożenia prac konkursowych
28.02.2014, godz. 14.00 - ostateczny termin składania prac konkrusowych
05.03.2014-19.03.2014 - Podanie prac do publicznego wglądu na stronie internetowej Zamawiającego oraz wystawa prac konkursowych, głosowanie mieszkańców Krosna Odrzańskiego na najlepszą pracę konkursową
20.03.2014 - Pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego
do 20.04.2014 - Podanie do publicznej wiadomości wyników konkursu na stronie internetowej Zamawiającego
Nagroda będzie wydana (wypłacona) do 30 dni od daty ostatecznego ustalenia wyników konkursu lecz nie wcześniej, niż 15 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.

Sąd konkursowy
Sąd Konkursowy został powołany Zarządzeniem Nr 160/2013 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13 listopada 2013r. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
1. mgr inż. arch. Aleksandra Węgrzyn-Przybylska - Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia referent, Architekt Miejski, Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich i Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów,
2. mgr inż. arch. Jadwiga Drynkorn - Zastępca Przewodniczącyego Sądu Konkursowego, Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów i Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów
3. mgr inż. arch. Paweł Gołębiowski - Członek Sądu Konkursowego, Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów
4. dr Stanisław Kowalski - Członek Sądu Konkursowego, konserwator zabytków
5. mgr inż. arch. Wiesława Klim - Członek Sądu Konkursowego, Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów,
6. mgr inż. arch. Agnieszka Kochańska - Członek Sądu Konkursowego, architekt krajobrazu
7. dr inż. Ewa Kowalczyk - Członek Sądu Konkursowego, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
8. mgr inż. Grzegorz Garczyński - Członek Sądu Konkursowego, Zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego
9. mgr Jerzy Szymczak - Członek Sądu Konkursowego, Społeczny Opiekun Zabytków 10. mgr inż. Ryszard Słupski - Członek Sądu Konkursowego, przedstawiciel kierownika Zamawiającego ds. zamówieńpublicznych.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 161/2013 z dnia 13 listopada 2013 r., powołano Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako biegłego ds. ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w osobie dr Barbary Bielinis-Kopeć. O potrzebiepowołania ewentualnych dodatkowych biegłych (ekspertów) zdecydujeSąd Konkursowy zgodnie z REGULAMINEM SĄDU KONKURSOWEGO.
 
Nagrody
1. Organizator konkursu przyzna nagrody uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych odpowiadających warunkom, określonym w REGULAMINIE KONKURSU.
2. Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny pracy dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym REGULAMINIE
3 Nagrody zostaną przyznane w następujących wysokościach:
I nagroda - 15 tys. PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
II nagroda - 10 tys. PLN brutto (słownie: dziesięćtysięcy złotych 00/100)
III nagroda - 5 tys. PLN brutto (słownie: pięćtysięcy złotych 00/100)
4 Mogą zostać przyznane wyróżnienia honorowe, w tym za najlepszą koncepcję wybraną przez mieszkańców Krosna Odrzańskiego.
5 Sąd Konkursowy ma prawo do nieprzyznawania oraz innego rozdysponowania wysokości nagród i wyróżnień, jeśli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.
 
Więcej: www.krosnoodrzanskie.pl

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!