Konkursy

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny w Olsztynie

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na połączenie Parku Podzamcze, Parku Centralnego i Placu Jedności Słowiańskiej (fragment plant) przy jednoczesnej przebudowie mostu Św. Jakuba oraz ulic S. Pieniężnego i S. Staszica w Olsztynie

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na połączenie Parku Podzamcze, Parku Centralnego i Placu Jedności Słowiańskiej (fragment plant) przy jednoczesnej przebudowie mostu Św. Jakuba oraz ulic S. Pieniężnego i S. Staszica w Olsztynie

Zamawiający
Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5273111 wew. , 325, faks 89 5349375.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy mostu Św. Jakuba w ciągu ul. S. Pieniężnego, która umożliwi bezkolizyjne (piesze i rowerowe) połączenie Parku Podzamcze i Parku Centralnego, stworzy ciekawą, formę mostu, adekwatną do ważności lokalizacji i wyeksponowania oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania plant miejskich na odcinku od mostu Św. Jakuba do Placu Jedności Słowiańskiej wraz z koncepcją niezbędnej korekty układu drogowego.

Warunki udziału
W konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia: W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Uczestnicy winni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (przy usługach ciągłych w okresie, co najmniej 12 m-cy następujących po sobie), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dwóch głównych usług.
Za główne usługi Zamawiający uzna wykonanie:
a) projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu mostowego o nośności co najmniej 50 t.,
b) projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi co najmniej kategorii Z - zbiorcza.
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej oraz zamówienia publicznego: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone,
Zamawiający uzna dysponowanie:
a) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.
b) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności. Wymagane doświadczenie: udział jako projektant w realizacji pracy projektowej dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi co najmniej kategorii Z - zbiorcza,
c) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności. Wymagane doświadczenie: udział jako projektant w realizacji pracy projektowej dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu mostowego o nośności co najmniej 50 t., Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję, wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych osób
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 350 000, 00 PLN; 5. O udział w Konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania konkursowego, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,. Uczestnik ubiegający się o udział w Konkursie wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do WNIOSKU o dopuszczenie do udziału w Konkursie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VII ust. 2 i 3 Regulaminu Konkursu. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p, spowoduje wykluczenie Uczestnika z postępowania konkursowego na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy P.z.p., po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 6. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy P.z.p. wykluczy z postępowania konkursowego uczestników konkursu, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożą odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu konkursowym, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy uczestnikami konkursu w przedmiotowym postępowaniu konkursowym. Uczestnik konkursu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy P.z.p. stosuje się odpowiednio.
1. W celu wykazania spełnienia wymagań, Uczestnicy ubiegający się o udział w Konkursie muszą przedłożyć WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w Konkursie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania konkursowego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania konkursowego w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Regulaminu Konkursu oraz
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia uczestnika konkursu z postępowania konkursowego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy P.z.p. Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy P.z.p., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Regulaminu Konkursu,
4. W celu oceny spełnienia przez Uczestników warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został w rozdziale VI Regulaminu, Zamawiający żąda dołączenia do WNIOSKU o dopuszczenie do udziału w Konkursie następujących oświadczeń i dokumentów:
1)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które zostało zawarte w pkt. 2 WNIOSKU o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
2)wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywa-nych), głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu. Zamawiający wymaga aby wykaz zawierał tylko główne usługi potwierdzające spełnianie wa-runku udziału w postępowaniu.
3)poświadczenie (dowody) potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie (załącznik nr 4) zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie, (w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
4)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu,
5)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 4 - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu,
6)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Uczestnika, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Kryteria oceny prac konkursowych
1. Kryterium urbanistyczno-funkcjonalne - 50
2. Kryterium architektoniczne - 30
3. Kryterium konstrukcyjno-technologiczne - 20

Terminy
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data:
03.12.2013, godzina 15:30.
Miejsce:
Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Zamówień Publicznych, 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II nr 1, pok. 402.
Składanie prac konkursowych:

Termin:
20.02.2014r. do godz. 15:00.
Miejsce:
Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Zamówień Publicznych, 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II nr 1, pok. 402.

Nagrody
I nagroda - 30 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego połączenia Parku Podzamcze, Parku Centralnego i Placu Jedności Słowiańskiej (fragment plan) przy jednoczesnej przebudowie mostu Św. Jakuba oraz ulic S. Pieniężnego i S. Staszica w Olsztynie.
II nagroda - 20 000 zł
III nagroda - 10 000 zł

Więcej: www.olsztyn.eu

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!