Konkursy

Wykonanie dokumentacji projektowej parku miejskiego w Barcinie - 02.12.2013

Gmina Barcin ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej parku miejskiego w Barcinie.

Gmina Barcin ogłosiła przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej parku miejskiego w Barcinie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert mija 2. grudnia 2013r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Barcin , ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 383 41 55, faks 0 52 383 41 43.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.bip.barcin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej parku miejskiego w Barcinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Należy zaprojektować ciągi piesze i pieszo-jezdne. Przewidzieć przy projektowaniu 2 punkty monitoringu. Należy również zaprojektować oświetlenie zgodnie z założeniami przedstawio-nymi w projekcie zieleni. Koniecznym jest zaprojektowanie zasilania do miejsca, w którym ma być zlokalizowana rozkładana scena. Należy również zaprojektować odpowiednie nawod-nienie terenu parku - hydranty. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placów zabaw i ścieżki zdrowia na terenie parku miejskiego w Barcinie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.32.31.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami (minimum po dwóch z każdej specjalności - projektant i sprawdzający), które będą realizować zamówienie, posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wymagane wykształcenie wyższe, sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wymagane wykształcenie wyższe; sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wymagane wykształcenie wyższe; drogowej bez ograniczeń wymagane wykształcenie wyższe. Pod określeniem uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane we wskazanej specjalności bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., nr 243, poz.1623 t.j.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r., nr 243, poz.1623 t.j.) oraz ustawy o zasadach uznawa-nia kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie. 2) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii itp. jeżeli Wykonawca udowodni, że dochował należytej staranności zmianie może ulec termin zakończenia, 3) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia, 4) w przypadkach zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barcin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 383 41 00 , fax. 52 383 41 43 pok. nr 36.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 47 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Więcej: bip.barcin.pl

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!