Konkursy

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej - 28.11.2013

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa , Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 443 14 00, faks (+48 22) 443 14 02.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.um.warszawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz stosownymi przepisami wykonawczymi, jak również zgodnie z treścią uchwały Nr XXXVI/894/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej. Przedmiot zamówienia stanowi około 115 ha, położony jest w Dzielnicy Praga Południe w m.st. Warszawa, stanowiącej przedmieście aglomeracji, gdzie występują tereny z zabudową nie mieszkaniową (przemysłową i usługową) zajmującą co najmniej 50%, tereny działalności gospodarczej (przemysłowe, produkcyjno-usługowe, usługowe) oraz obiekty sportowe i rekreacyjne, tereny mieszkaniowe z przewagą zabudowy wysokiej (powyżej 5 kondygnacji) oraz tereny zieleni urządzonej (parki, cmentarze, itp.). Plan opracowywany będzie w skali 1:1000. W granicach opracowywanego planu występują granice terenów pod budowę obiektów handlowych, granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, a także granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. Ponadto na omawianym terenie znajdują się obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków oraz parki kulturowe, tereny zagrożone zalewami powodziowymi, a także zespoły przyrodniczo-krajobrazowe..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.40.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 05.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 8.000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jeden uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sporządzony według procedur i problematyk określonych w Ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), który obejmował obszar o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha w granicach miasta co najmniej 300 tysięcznego, i w którym to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniajacych ten warunek Zamawiajacy uzna tych Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować oprogramowaniami umożliwiającymi wykonanie tekstów i opracowań graficznych w formatach wymaganych przez Zamawiającego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna tych Wykonawców którzy wykażą ze dysponują lub będą dysponować minimum: - jedną osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu, która posiada aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Urbanistów oraz posiada doświadczenie zawodowe wyrażające się w wykonaniem - samodzielnie lub w zespole jako główny projektant - co najmniej jednego uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzonego według procedur i problematyk określonych w Ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), który obejmował obszar o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha w granicach miasta co najmniej 300 tysięcznego, i w którym to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji. - jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko; - jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania prognozy skutków finansowych; - jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny układów komunikacyjnych; - jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny systemów infrastruktury technicznej.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru - np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów, b) oryginał potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, c) Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami wyżej ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień Umowy w zakresie sposobu bądź terminu realizacji Umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: a) zaistnienia okoliczności, obiektywnych, niezależnych od Stron, powodujących konieczność zmiany warunków realizacji prac przewidzianych w Opisie przedmiotu Zamówienia w SIWZ , gdy dalsza realizacja prac na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień Umowy, a w szczególności wystąpienia: - trudności związanych z pozyskaniem materiałów, opinii i uzgodnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. b) opóźnienia w realizacji umowy wynikających z przyczyn zewnętrznych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a które nie są wynikiem okoliczności zawinionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę. c) zaistnienie okoliczności uniemożliwiających terminową realizację umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne, w tym decyzji w zakresie zmiany studium uikzp m.st. Warszawy, uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi, Komisjami Rady m.st. Warszawy) lub wynikających z konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach o których mowa wyżej, oraz w §2 ust. 7, 8 i 9 umowy ulega odpowiednio przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień. Wydłużenie terminu następuje wyłącznie o czas niezbędny do wykonania zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: um.warszawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Senatorska 36, IV piętro, pok. nr 12, 00-095 Warszawa..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Senatorska 36, IV pietro, pok. nr 12, 00-095 Warszawa..
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy udziale komisji przetargowej. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Mirosław Karaś - Główny Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych tel.: 22 443-14-12, fax: 22 443-14-02 Otwarcie ofert nastąpi w dniu i miejscu ich składania, o godz. 13:00, w sali nr 16. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 347.000,00zł. (netto)..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Więcej: um.warszawa.pl

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!