Konkursy

Rewitalizacja centrum w Dąbrowie Górniczej - konkurs urbanistyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie urbanistycznym i architektonicznym na koncepcję priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie urbanistycznym i architektonicznym na koncepcję priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia.

Regulamin konkursu urbanistycznego

Organizator konkursu urbanistycznego

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice ul. Dyrekcyjna 9 40-013 Katowice

Przedmiot konkursu urbanistycznego

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji -urbanistyczno-architektonicznej dla założenia przestrzennego Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji CENTRUM w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia - to znaczy byłej fabryki obrabiarek DEFUM oraz terenów otoczenia - jako twórczej pracy projektowej.

Cel konkursu urbanistycznego

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, uwzględniającej kontekst istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia - w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym.

Koszt realizacji

Przewidywany koszt przedsięwzięć realizacyjnych, których dotyczyć będzie koncepcja urbanistyczno-architektoniczna - w zakresie określonym jako zasadniczy przedmiot Konkursu (A) - nie będzie przekraczał kwoty 350 000 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych).

Kryteria oceny

a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych – 50%;
b) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu, w tym możliwość etapowej komercjalizacji obszaru założenia – 30%;
c) stopień unikalności rozwiązań programowo – przestrzennych oraz odniesienie do kontekstu przestrzennego - w tym sposób nawiązania i stopień zachowania historycznej substancji budowlanej (formy architektonicznej, detalu, materiału) - 20%.

Jury konkursu urbanistycznego

1) dr inż. arch. Henryk Zubel (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
2) Wojciech Czyżewski (Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji i Komunikacji Społecznej, przewodniczący zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia - Miasto Dąbrowa Górnicza)
3) Alicja Kowalska (przedstawiciel strony społecznej - Miasto Dąbrowa Górnicza)
4) dr Marcin Lis (przedstawiciel środowiska naukowego - Miasto Dąbrowa Górnicza)
5) mgr inż. arch. Marlena Wolnik (SARP)
6) mgr inż. arch. Piotr Średniawa (SARP)
7) mgr inż. arch. Henryk Piątek (SARP) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego:
8) mgr inż. arch. Danuta Fredowicz (SARP)
9) mgr inż. arch. Piotr Fischer (SARP)
10) Magdalena Mike (Z-ca Naczelnika WOP- Miasto Dąbrowa Górnicza) Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu został powołany:
11) mgr inż. arch. Maciej Grychowski (SARP)

Terminy

1. Termin ogłoszenia Konkursu: 30.11.2018r.
2. Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 10.12.2018r.
3. Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora: do dnia 14.12.2018r.
4. Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 20.12.2018r.
5. Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora: Po dopuszczeniu Uczestników do udziału w Konkursie.
6. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura: do dnia 20.12.2018r. do godziny 15:00
7.  Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia
8. Zakończenie kwalifikacji do udziału w Konkursie. Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora: Po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
9. Wizja lokalna, Data zostanie podana po o opublikowaniu Listy Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie
10. Składanie prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie - w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura: do dnia 15.03.2019r. do godziny 15:00
11. Rozstrzygnięcie Konkursu - w siedzibie SARP Oddział Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach, lub miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Data zostanie podana w terminie późniejszym.

Nagrody

a) I NAGRODA - 25 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) II NAGRODA - 20 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
c) III NAGRODA - 15 000,- PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Więcej informacji o konkursie urbanistycznym znajdziesz na stronie organizatora: sarp.katowice.pl

konkurs urbanistyczny

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!