Konkursy

Konkurs na koncepcję zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku

Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa.

Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa. 

Zamawiający:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.

przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku, 

ogłasza konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa

Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z otoczeniem. W wyniku konkursu zostanie wskazany Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie prac projektowych.

Regulamin:
Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem:http://architektsarp.pl/rynek-slupsk/regulamin/
kontakt: stary-rynek@architektsarp.pl

Terminy:
ogłoszenie konkursu – 30.04.2018 r.;
składanie pytań o warunki uczestnictwa w konkursie –18.05.2018 r.;
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie najpóźniej - do 25.05.2018 r.;
zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych - do 01.06.2018 r.;
ostateczny termin nadsyłania pytań –08.06.2018 r.;
ostateczny termin odpowiedzi na pytania –15.06.2018 r.;
termin złożenia prac konkursowych etap I –09.07.2018 r.;
posiedzenie Sądu konkursowego – do 20.07.2018 r.;
powiadomienie o dopuszczeniu wybranych Uczestników do udziału w etapie II - do 23.07.2018 r.;
termin złożenia prac konkursowych – etap II 24.09.2018 r.;
posiedzenie Sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu – do 03.10.2018 r.;

Zasady uczestnictwa w konkursie
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział podmioty, które:

posiadają odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej;

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej i zamówienia na dokumentację projektową;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków Uczestnicy składają w ramach Wniosku oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu). Z udziału w konkursie wyklucza się osoby biorące udział w organizacji konkursu i opracowaniu Regulaminu, członków Sądu i podmioty, które z nimi współpracują lub współpracowały w okresie 2 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), ekspertów oraz Uczestników, którzy podlegają wykluczeniu w związku z wymaganiami określonymi 
w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny:
jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanego zagospodarowania, jego stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ono spełnia;
atrakcyjność programowo-przestrzenną proponowanej zabudowy i zagospodarowania części studialnej opracowania;
integralność kompozycji całości;
wpisanie w strukturę zabytkowego centrum miasta zarówno na etapie realizacji pracy konkursowej jak i po docelowym uporządkowaniu kwartału zabudowy pomiędzy placem Starego Rynku, a ulicami: Grodzką, Piekiełko, Zamenhofa;
zgodność z wytycznymi projektowymi i wytycznymi konserwatorskimi;
funkcjonalność zagospodarowania;
łączny koszt budowy;
walory eksploatacyjne.

Kryteria wymienione powyżej będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie 
o rozpiętości od 0–100. Powyższe kryteria stosowane będą w każdym z etapów odpowiednio do zakresu problematyki podejmowanej w danym etapie.

Rodzaj i wysokość nagród:
Maksymalna pula nagród i wyróżnień – 90.000 zł

I NAGRODA
minimum 30 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki,

WYRÓŻNIENIA
minimum 5 000 zł dla każdego z uczestników konkursu zakwalifikowanych do II etapu, który nie uzyska nagród w konkursie

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Komentarze

*

EddieDem

Сумка в роддом
Что взять с собой в роддом
Сумка в роддом
http://www.youtube.com/watch?v=WR4Vqx4Hu1E

Thomassarne

Автономный приезжий сиречь словно увидеть постоянно и сразу для своем или взятом в аренду
автомобиле в Сочи.
Мы продолжаем наше автомобильно-пешее паломничество сообразно Сочи! Сегодня мы посетим для своем
иначе взятом в аренду в Сочи автомобиле Мокрый каньоны реки Псахо, Троеце-Георгиевский женский
убежище, а также увидим частичный музей Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов»
и попробуем настоящую кавказскую кухню в ресторане «Амшенский двор»
Следовательно начинаем с подготовки ве

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!