Konkursy

Konkurs na koncepcję placu Gabriela Narutowcza w Płocku

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku.

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku.

Zamawiający:
Gmina-Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Osobą uprawnioną do kontaktu z Uczestnikami Konkursu jest: 
Agnieszka Wilczak pracownik Wydziału Zamówień Publicznych,
adres poczty elektronicznej: przetargi@plock.eu pełniąca funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku na podstawie uwarunkowań zawartych w niniejszym Regulaminie i załącznikach. Proponowane rozwiązania muszą być zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

Granice obszaru opracowania konkursowego przedstawiono na mapie będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu. Obszar zajmuje powierzchnię 0,9 ha.

Przy realizacji przedmiotu Konkursu należy uwzględnić historyczne i obecne uwarunkowania, które opisane zostały w załączniku nr 2A i 2B do Regulaminu Konkursu. 

Terminy:
2017-10-27 Ogłoszenie Konkursu
2017-11-06 Składanie pytań przez Uczestników Konkursu dotyczących Regulaminu Konkursu.
2017-11-13 Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu. Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia są wiążące dla Uczestników Konkursu.
2017-11-20 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
2017-12-04 Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu, bądź nie do udziału w Konkursie i zaproszenie do złożenia prac konkursowych.
2018-03-01 Termin składania prac konkursowych.
2018-04-16 Termin rozstrzygnięcia Konkursu

Skład sądu konkursowego:
• mgr inż. arch. Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący,
• dr hab. mgr inż. arch. Cezary Głuszek - Zastępca Przewodniczącego,
• mgr inż. arch. Adriana Hibner- Sędzia,
• mgr inż. arch. Tomasz Królikowski- Sędzia,
• mgr inż. arch. Agata Milczarek - Sędzia,
• mgr Karolina Pacholec - Sędzia,
• mgr Stanisław Płuciennik– Sędzia,
• Agnieszka Wilczak - Sekretarz (bez prawa głosu).

Kryteria i tryb oceny prac konkursowych:
Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów merytorycznych(łącznie 100 pkt):
1) układ przestrzenny i kompozycja – 30%
a) czytelność koncepcji, walory plastyczne organizacji przestrzeni placu (max. 10 pkt.)
b) ocena rozwiązań w zakresie poszanowania dziedzictwa kulturowego, widoków i osi kompozycyjnych (max. 10 pkt.)
c) ocena lokalizacji planowanego pomnika w przestrzeni placu (max. 10 pkt.)

2) układ funkcjonalny i cele społeczne – 30%
a) ocena rozwiązań w zakresie komunikacji kołowej i pieszej oraz organizacji miejsc parkingowych (max. 10 pkt.)
b) ocena walorów użytkowych przestrzeni placu i elementów małej architektury dla mieszkańców i turystów (max. 10 pkt.)
c) ocena przyjętych rozwiązań w zakresie możliwości elastycznej organizacji przestrzeni placu (max. 10 pkt.)

3) estetyka przestrzeni – 20%
a) atrakcyjność, innowacyjność i spójność proponowanej stylistyki mebli miejskich i zieleni (max. 10 pkt.)
b) atrakcyjność, trwałość i spójność przyjętych rozwiązań materiałowych (max. 10 pkt.)

4) uwarunkowania finansowe realizacji oraz ekonomika eksploatacji – 20%
a) realność przyjętych rozwiązań (max. 10 pkt.)
b) koszty realizacji (max. 10 pkt.).

Nagrody:
Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz przyznanie nagród pieniężnych o łącznej wartości 60 000 zł z podziałem na:
nagroda I 30 000 zł
nagroda II 20 000 zł
nagroda III 10 000 zł

Autor/zespół autorski pracy, która otrzyma I nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, zostanie zaproszony przez Zamawiającego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu konkursu, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:
http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpk&id=5012

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!